Circulația pe timp de noapte, în intervalul orar 23:00 – 05:00, va fi restricționată în municipiul Blaj, începând de vineri, 6 noiembrie, ora 05:00, pentru o perioadă de 14 zile.

Această măsură se aplică pe raza localităților Blaj, Alba Iulia, Sebeș, Cugir, Ciugud și Cricău, unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS–COV-2 este de peste 6 cazuri la mia de locuitori, în scopul pentru diminuării impactului riscului epidemiologic.

Restrictii principale:

  • restricții de circulație pe timpul nopții, între orele 23.00 – 05.00 circulația este interzisă, cu unele excepții. 
  • se restricționează și accesul persoanelor în interiorul centrelor comerciale de tip supermarket, hypermarket, astfel încât fiecărei persoane să îi fie alocată o suprafață de minim 4 mp din suprafața utilă a spațiului comercial.

Redăm hotărârea mai jos.

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ALBA

HOTĂRÂREA nr. 57 din 05.11.2020
privind stabilirea unor măsuri de limitare și prevenire
a răspândirii virusului SARS-COV-2 pe raza
Unităților Administrativ – Teritoriale Alba Iulia, Blaj, Sebeș,Cugir, Ciugud și Cricău

Luând în dezbatere incidența cazurilor cumulate de îmbolnăvire cu noul coronavirus SARS-CoV-2, din ultimele 14 zile la nivelul tuturor Unităților Administrativ Teritoriale (U.A.T.) din județul Alba și măsurile propuse de către Direcția de Sănătate Publică Alba prin adresa nr. 12524 din 05.11.2020 transmisă, Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba,

În temeiul:

§ Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

§ Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19;

§ H.G. nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020;

§ Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 50/2020 privind aprobarea listei țărilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și clarificarea unor aspecte referitoare la prevederile H.G. nr. 856 din 14.10.2020;

§ Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 51 din 02.11.2020 privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și modificarea valorii ratei de incidență cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile de la care este obligatorie purtarea măștii de protecție în toate spațiile deschise

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență aprobat prin H.G. nr. 1491/2004;

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a C.J.S.U. Alba, aprobat prin Ordinul Prefectului județului Alba nr. 336/25.07.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba, convocat în ședință extraordinară în data de 05.11.2020,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La nivelul U.A.T.-urilor Alba Iulia, Blaj, Sebeș, Cugir, Ciugud și Cricău, unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS–COV-2 este de peste 6 cazuri la 1.000 de locuitori, pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic, în intervalul orar 2300-0500 circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gopsodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori deces al unui membru de familie;
e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice;
f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

Art. 2. (1) Pentru verificarea motivului deplasării persoanelor prevăzute la art.1:

a) angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator;
b) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil;
c) pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele prevăzute la lit. a și b, se prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
(2) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.
(3) Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.

Art. 3. Se permite tranzitarea U.A.T.-urilor Alba Iulia, Blaj, Sebeș, Cugir, Ciugud și Cricău, în intervalul orar 2300-0500, de către persoanele care nu au domiciliul/reședința în aceste localități, fiind interzisă staționarea acestora.

Art. 4. (1) Se restricționează accesul persoanelor în interiorul centrelor comerciale de tip supermarket, hypermarket, mall-uri etc, amplasate la nivelul U.A.T.-urilor Alba Iulia, Blaj, Sebeș și Cugir, astfel încât fiecărei persoane să îi fie alocată o suprafață de minim 4 mp din suprafața utilă a spațiului comercial.

(2) Operatorii economici de la aliniatul (1) sunt obligați să calculeze și să afișeze la loc vizibil, la intrarea în spațiul comercial numărul maxim de persoane care este permis în același timp în interiorul unității și să organizeze cu personal propriu limitarea accesului.

Art. 5. La niveul U.A.T.-urilor Alba Iulia, Blaj, Sebeș, Cugir, Ciugud și Cricău, se limitează numărul de călători din mijloacele de transport în comun, la maxim 50% din capacitatea autorizată de transport, cu respectarea regulilor de distanțare socială.

Art. 6. La niveul U.A.T.-urilor Alba Iulia, Blaj, Sebeș, Cugir, Ciugud și Cricău, organizarea activității în unitățile de producție, în așa mod încât să fie respectată o distanțare fizică și orară la intrarea și ieșirea din tură, astfel să se evite aglomerările la intrarea și ieșirea de pe platformele industriale.

Art. 7. La nivelul U.A.T. Alba Iulia, Blaj, Sebeș, Cugir, Ciugud și Cricău, unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS–COV-2 este de peste 6 cazuri la 1.000 de locuitori, instituțiile cu atribuții în domeniu, reprezentate în Grupa de coordonare și a comisiilor mixte de verificare a modului de respectare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19, vor intensifica activitățile de verificare a respectării măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 în spațiile publice exterioare, piețe și mijloacele de transport în comun, cu accent pe purtarea corectă a măștii de protecție facială și respectarea distanțării fizice.

Art. 8. Măsurile stabilite în prezenta hotărâre, intră în vigoare începând cu data de 06.11.2020, ora 0500 și sunt valabile pentru o perioadă de 14 zile sau până la diminuarea semnificativă a riscului, rezultat din Analizele de risc întocmite de către DSP Alba pentru fiecare U.A.T.

Art. 9. În conformitate cu prevederile art. 65 lit. h și m, din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, constituie contravenții nerespectarea măsurilor de protecție și circulația persoanelor în locurile și intervalele orare în care aceasta a fost interzisă sau restrânsă.

Art. 10. Direcția de Sănătate Publică Alba va întocmi și va prezenta C.J.S.U. Alba, zilnic, Analizele prevăzute în art. 4, alin. 2 din anexa 2, coroborat cu art. 12, alin. 2 din anexa 3, la HG 856/2020, pentru toate U.A.T- urile a căror incidență cumulată a cazurilor de îmbolnăvire cu noul coronavirus SARS-CoV-2, este de peste 3 cazuri la 1000 de locuitori.

Art. 11. Hotărârile adoptate de CJSU Alba până la data prezentei hotărâri își mențin aplicabilitatea în măsura în care prevederile acestora nu contravin măsurilor stabilite în prezenta hotărâre.

Art. 12. Prezenta Hotărâre se transmite membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, tuturor U.A.T.-urilor de pe raza județului Alba, în vederea aducerii la cunoștința populației, operatorilor economici și instituțiilor publice, prin toate mijloacele de comunicare avute la dispoziție. De asemenea, prezenta hotărâre se transmite la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și la Departamentul pentru Situații de Urgență de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba. Totodată, hotărârea se va afișa pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Alba.

Alba Iulia, 05.11.2020

PREȘEDINTELE COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ALBA

Nicolae ALBU

Prefectul Județului Alba